ZAKRZÓW 339, 32-003 PODŁĘŻE 

tel/fax:(012) 28 18 301

kom:0 501 459 840  

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK :

OD 8:00 DO 20:00

SOBOTA:

OD 8:00 DO 15:OO

Cennik

 

(Dz.U.nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r. 

Wyszczególnienie
Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
2 3
Okresowe badanie techniczne:
- motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
- taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
- skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
-ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
- toksyczności spalin 14,00
- poziomu hałasu 20,00
- geometrii kół jednej osi 36,00
- działania amortyzatorów jednej osi 14,00
- wszystkich innych usterek łącznie 20,00
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
- przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
- przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. 82,00
- o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
- wykonanie numeru nadwozia 49,00
- wykonanie numeru silnika 49,00
- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00

 

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 poz 2254 z dn. 18.12.2003 r.)